Политика за лични данни

Въведение

Настоящaта Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на сайта или станете клиенти на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД и след прекратяването на нашите взаимоотношения. 

Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.  

За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), компанията отговорна за Вашите лични данни е „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД с адрес и седалище България, гр. София, ул. „Герганица“ 2.
Настоящата Политика за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места.

Декларация относно политиката по защита на личните данни

Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на физическите лица,  чиито лични данни “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни на физическите лица, включително тези, които се извършват относно лични данни на  служители/работници, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на интернет сайта на “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД и др.).
 Какви лични данни събираме

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД събира и обработва данните при посещение на сайта и при и при използване на формите за онлайн гласуване на сайта.

Данните, които биват събирани са:
IP- адрес на потребителя

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения

Основания за събиране на лични данни

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:
Ваше изрично получено съгласие като клиент;
на изпълнение на задълженията на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД по договор с Вас;
законово задължение, което се прилага спрямо „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД;
за целите на легитимни интереси на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД или на трета страна.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
Точност и актуалност на данните;
Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
Индентифицирането Ви с цел подобрение на услугите на сайта
Индентифицирането Ви с цел обработка на формите за онлайн гласуване на сайта
Начин на събиране на личните данни

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД събира Вашите лични данни по следните начини:

При посещение на сайта.
При използване на формите за онлайн гласуване

Съхранение на личните данни

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Дрежеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Защита на личните данни

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД използва следните технически средства за защита на личните Ви данни:

Личните данни се съхраняват при строго ограничен достъп и се употребяват единствено за целите описани в настоящата политика.

Права при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.
Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.
Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да провери точността на личните данни;
възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД:
да поискате от “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
да поискате от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
„БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите“БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате „БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този имейл адрес: p.enev@bglobal.bg

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

Интернет сайтът на “БГЛОБАЛ МЕДИА“ ЕООД използва Google Analytics и Facebook Pixels – това са служби за уеб анализ, предлагани от Google Inc и Facebook Inc, които използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на вашето потребление на сайта ни.
Наименование на администратор на лични данни

„БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД“ АД, ЕИК 206112759

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ 53, Търговски център, ет. 3, офис 29

Електронна поща:p.enev@bglobal.bg

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ