Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта bglobal.bg и урежда отношенията между БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните чрез него информационни услуги и ресурси.


І. ДЕФИНИЦИИ

1.„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните от bglobal.bg, наричан по нататък Уебсайта, информационни услуги и ресурси.

 
„Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
 
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 
„Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.
 
„Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 
„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 
„Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 
„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 
„IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 

RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.
 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 
2.1. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД чрез Уебсайта си предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

 
1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;

2.Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

3.Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

2.2. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

1.текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД и/или неговите партньори;

2.текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛИ;

3.коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на един или повече от Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;
други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.
 

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в  Уебсайта. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:

 

1.Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието им, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

2.Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД критерии;

3.Други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта.

2.4. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.5. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.6. Услугите на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД се предоставят „във вида, в който са” БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

III. АВТОРСКИ ПРАВА

3.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

3.3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД прави всичко възможно да поддържа на Уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.


БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.


БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
5.1 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на който и да е от Уебсайта на БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на някой от Уебсайта („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.2.


5.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.
 

Facebook Apps Privacy Policy
 

You may visit our website without providing personal details. Your personal details will only be collected if you freely disclose them during your visit to our website or internet profile.

Our website contains links to the external social network, Facebook. This external social network is exclusively operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (Facebook). Links to Facebook are made clearly visible on our website through the use of the Facebook logo or through the add-ons “like” ("Харесай") and "share" ("Споделяне") buttons.

Where these links are followed, Facebook plug-ins will be activated and your browser will establish a direct link with the Facebook servers.

If you follow the links on our website whilst you are signed into your Facebook user account, information concerning your visit to our website will be passed to Facebook. Facebook can assign your visit to our website to your user account.

This information will be transferred to and stored by Facebook. To prevent this, you must log out of your Facebook account before clicking on the link.

Functionalities attached to Facebook links, in particular the transfer of information and user data are not automatically activated by visiting our website, but are only activated upon clicking the relevant link.

Please refer to Facebook’s privacy policy (http://facebook.com/privacy/explanation.php) for more information on: the purpose and scope of data collection and data analysis undertaken by Facebook, your rights, how to modify settings and how to protect your privacy.

If you have any questions about data collection, analysis and use of personal data, disclosure, amendment, blocking and deletion of personal data, contact us.

VII. КОМЕНТАРИ

БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите мнения, съдържащи: Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон; Национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите.

 
VIII. ПРОМЕНИ

БГЛОБАЛ МЕДИА ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.07.2020 г.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ