Завръщане към мисията

Българската банка за развитие отново е фокусирана в подкрепата за малките и средните фирми и е първата в България, избрана от Европейската комисия директно да управлява бюджетни средства на Съюза

Емил Петров
Емил Петров / 14 November 2023 11:42 >
Завръщане към мисията
Текстът е публикуван в бр. 9 (37) на сп. Business Global.

В България извършват дейност 25 търговски банки, но една от тях е по-различна от другите. Българската банка за развитие (ББР) е единствената държавна банка, както и единствената, която едновременно кредитира пряко и предоставя индиректно кредитиране чрез други търговски банки (он лендинг). Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като през 2008 г. на базата на специално създаден Закон за ББР променя името и обхвата на дейността си. В момента неин принципал и собственик на 100% от капитала е Министерството на иновациите и растежа.

Основната цел на ББР е да помага за индустриалния растеж на българската икономика чрез финансова подкрепа за малките и средните предприятия. Банката има и мандат за финансиране на публични проекти от национално значение. На практика ролята ѝ е комплексна – както на публична банка, която изпълнява политически стратегии, така и на търговска банка, която трябва да търси доходност и ефективност. Това вътрешно противоречие в устава на ББР – да изпълнява роля на публична банка, но с регулаторните ограничения на търговските банки, още не е разрешено от принципала ѝ, държавата. 

В началото на историята си екипите на ББР подготвят първите схеми за споделяне на риска с търговските банки, благодарение на които лихвата по бизнес кредитите значително намалява. В последните години, по време на ковид пандемията, банката реализира и две успешни антикризисни COVID програми, като предостави гаранции за отпускането на безлихвени кредити за над 254 млн. лв. за засегнатите работници и служители. А размерът на гарантираните кредити към българските компании беше за над 630 млн. лева.

Дъщерни дружества

В групата на ББР влизат още 4 дружества – Националният гаранционен фонд, „ББР Микрофинансиране“, Фондът за капиталови инвестиции и „ББР Лизинг“. Те са заложени в Закона за ББР, като тяхната цел е да се обхване целият спектър на възможни инструменти за подкрепа на пазара.

„Националният гаранционен фонд е най-припознатият фонд на пазара, създаден още през 2009 г., когато са направени първите гаранционни продукти, с които се предоставя обезпечение на банките, за да финансират малките и средните предприятия“, казва Илия Караниколов, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ББР.

За 15-годишния си опит, с 80 млн. лв. собствен капитал фондът е „отключил“ 2,6 млрд. лв. кредити към малкия бизнес, постигайки около 30-кратен коефициент на усилване. Общият размер на издадените гаранции е 1,1 млрд. лв., партньорите – търговски банки, са 22. До края на 2022 г. през неговите 11 гаранционни схеми са подпомогнати над 11 000 предприятия, 16% от които стартиращи. Само през 2022 г. фондът е подкрепил 339 компании. 

„ББР Микрофинансиране“ е продължение на програмата за развитие на ООН (ПРООН), която беше реализирана в рамките на Министерството на труда и социалната политика и през 2011 г. се прехвърли към банката. Дружеството подобрява достъпа до финансови услуги на микро- и малки компании, земеделски производители, самонаети лица и занаятчии, които стартират или развиват бизнес и нямат кредитна история. За 11 години дружеството е подкрепило 1350 клиенти, от които 359 са стартиращи фирми, а общата сума на отпуснатото финансиране е над 76 млн. лева. 

Фондът за капиталови инвестиции (ФКИ) е създаден през 2018 г. и отново е насочен към малките и средните компании. До края на 2022 г. е подкрепил с дялово участие 7 фирми, в които е инвестирал общо над 26 млн. лева. Половината от тази дейност – 13,6 млн. лв. инвестиции в 3 фирми, е осъществена през 2022 г. Сред компаниите, в които е инвестирал фондът, са успешни български стартъпи като производителя на електрически велосипеди Econic One и Barin Sports, създател на системи с изкуствен интелект, които помагат на спортните отбори да следят в реално време физическата форма и представянето на играчите си. 

„ББР Лизинг“ е единственото дружество на пазара, чийто фокус не са автомобилите и автопаркът, а 60% от финансирането е свързано с машини и съоръжения, казва Илия Караниколов. „Ние финансираме и употребявано оборудване, с което даваме възможност и на компании в начални фази на развитие да могат да развиват своите продукти“, допълва той. Досега „ББР Лизинг“ е подкрепил 86 микро- и малки предприятия, като за повече от половината – 54, това се е случило през 2022 година.

Програми за бизнеса

По време на ковид пандемията и последвалата я икономическа криза цели сектори на икономиката изпаднаха в сериозни затруднения, което оказа ефект не само върху кредитирането, но и върху възможността им изобщо да функционират. Затова и през последните години в качеството си на банка за развитие ББР разработи и приложи няколко различни специализирани програми, насочени към сектори и малки и средни компании, които срещат трудности при финансирането си от търговските банки. Сред тях са програми като „Подкрепа за туризма“, насочена към едни от най-пострадалите от пандемията бизнеси; „Подкрепа за розопреработване“ – продукт в отговор на сериозните затруднения и намалена ликвидност, пред които традиционният за страната сектор е изправен; „Енергийна подкрепа“ – за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията след началото на войната в Украйна; „Оборотен кредит за суровини и материали“ – за преодоляване на негативните инфлационни ефекти от нарастващите цени на основни стоки и услуги, засилени от агресията на Русия.

Преходът на компаниите от сектор „Преработваща промишленост“ към зелена и нисковъглеродна икономика се подпомага от програмата „Енергийна ефективност на МСП“ на Банката за развитие, а програмата „Финансиране на зелена енергия“ е насочена към изграждане на фотоволтаични съоръжения. 

Банката поддържа държавната политика в областта на здравеопазването с програмата „Финансиране на болници“, за дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за активно лечение с разкрити спешни отделения. Съвсем наскоро ББР съфинансира строежа на сграда в една от големите софийски държавни болници, предназначена за модерен ядрено-магнитен резонанс. „В този случай съжалявам за лимита от 5 млн. лв. в кредитирането ни, защото търсеха повече средства, и съм сигурен, че ще ги върнат“, казва Караниколов. Лимитът беше наложен в закона за ББР отговор на изкривена кредитна политика на банката преди години и Караниколов не отрича, че е изиграл положителна роля за сегашния имидж на финансовата институция. Но напомня, че класическите публични банки нямат подобни лимити, защото изпълняват само публични политики – а там лимитът е толкова, колкото прецени държавата. 

Ролята на ББР за осигуряване на финансова подкрепа за малкия и средния бизнес чрез програмно финансиране е неоспорима. Но в историята си банката има период, в който стана мишена на публични атаки заради прекомерното кредитиране на големи фирми. През април 2000 г. тогавашният премиер Бойко Борисов освободи ръководството и надзора на ББР, след като доби публичност отпуснат кредит от над 70 млн. лв. на колекторска фирма през новорегистрирано дружество.  Година по-късно Кирил Петков, тогава икономически министър в първия служебен кабинет на президента Радев, разгласи, че от всички кредити, които банката е отпуснала директно към бизнеса на обща стойност 1,9 млрд. лв., 1,8 млрд. лв. (94%) са концентрирани в 20-те най-големи клиенти на финансовата институция. В резултат в устава на ББР беше вписано, че банката не може да отпуска на един клиент кредити, надхвърлящи 5 млн. лева. 

След тези бурни, поне медийно, времена ББР се завърна към нормалността. Нейната стратегия за развитие за периода 2021 г. – 2023 г. беше актуализирана, залагайки на целите за развитие на сектора на МСП. За 2022 г. банката излезе на печалба от над 20 млн. лв. при загуба с повече от 155 млн. лв. за 2021 г. През 2022 г. ББР е подкрепила 132 предприятия, като общата сума на одобреното кредитиране е 84,1 млн. лв. – средно по около 630 хил. лв., което е далеч под тавана от 5 млн. лева.

„В момента средният кредит е около 1,3 млн. лв., а поехме банката при ниво от 300 хил. лв. – вече не сме микрофинансираща институция, както някои банки ни обвиняваха“, казва Караниколов.

Прозрачност и финансова защита с европечат

През април 2023 г. ББР и Асоциация „Прозрачност без граници“ подписаха меморандум за сътрудничество в областта на антикорупцията и въвеждането на допълнителни управленски правила и добри практики в банковата група. Екип от експерти ще работи активно за реализиране на принципите на бизнес интегритета в банковата група, както и за повишаване на отчетността и прозрачността при разходването на обществен ресурс, съобщи тогава банката.

В края на юли ББР стана първата и засега единствена финансова институция в страната, която получи акредитация да управлява бюджетни средства на Европейския съюз по програмата InvestEU. Тя се прилага за периода 2021 – 2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции за възстановяване на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа и подкрепя растежа след ковид кризата. За да получи статута „Прилагащ партньор“, ББР е покрила успешно изискванията на финансовите регулации, приложими към централния бюджет на ЕС, и получава положителни оценки във всички области според одитните доклади за съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС, се посочва в решението на Европейската комисия.

Оценката на ББР означава, че банката гарантира най-високо ниво на защита на финансовите интереси на Съюза.

На 9 август международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Българската банка за развитие след проведен през последния месец преглед. Кредитният рейтинг – „ВВВ“ с положителна перспектива, е равен на държавния и е практически най-високият възможен, като в оценката си агенцията обърна внимание на добрата капиталова позиция на ББР и възвръщането ѝ към печалба.

Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ