С всяка нова технология и иновация подобряваме производителността и условията на труд

Дигитализацията е ключова за бъдещото развитие на минния комплекс, казва инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН

Пламен Енев
Пламен Енев / 05 September 2023 10:05 >
С всяка нова технология и иновация подобряваме производителността и условията на труд
Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор на „Елаците-Мед“, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН. Има над 40-годишен опит в минната индустрия и геоложките проучвания, включващи оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми; предпроектни проучвания; проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Той има доказани управленски умения в управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс. Успешно ръководи повече от 8 години „Елаците-Мед“ АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН. Инж. Драгомир Драганов е и активен член на няколко професионални организации. Носител е на редица отличия за своя принос през цялата си кариера.

Господин Драганов, как се развива процесът на дигитализация на „Елаците-Мед“?

„ГЕОТЕХМИН“ разработва и внедрява собствен софтуер за управление на добива още в началото на 90-те години на миналия век, важен елемент от началния старт на процесите на дигитализация. Първият цифров геоложки и геостатистически модел на находище „Елаците“, а преди това и на „Асарел“, са направени от екип на ГЕОТЕХМИН с внедрен висок клас софтуер – DATAMIN и Whittle 4D. Тези модели имат важна роля за доказване на потенциалните възможности за значително и икономически ефективно удължаване на проектния жизнен цикъл на находищата и на предприятията. Днес стратегическите планове за бъдещото развитие на рудник „Елаците“ са изработени със специализиран софтуер HxGNMine Plan3D.

Ако се върнем назад във времето,  към 1999 г., трябва да признаем, че началото беше трудно. След приватизацията трябваше да преосмислим концепцията за развитие на минните работи в находището. Беше внедрена ново поколение диспечерска система за управление на транспортните дейности в рудник „Елаците“, разработка на български специалисти. В следващите години започна работа ERP система, създадена от български специалисти. В периода след 2015 г. бе въведена в експлоатация съвременна система за управление на технологичните процеси на американска компания. Разработени от наши специалисти и български компании са системите за автоматизирано управление на процесите на едро, средно и ситно трошене и флотация. Така постепенно бе изграден екип от специалисти в областта на автоматизацията и ИT, които да бъдат опора в бъдещите процеси по дигитализация. Възможностите на предлаганите на пазара решения стават все по-добри и по-добри, а ние в „Елаците-Мед“ АД не спираме да търсим най-добрите и да ги прилагаме, защото всяка нова технология и иновация водят до по-висока производителност, рентабилност на компанията и се подобряват условията за безопасност при работа. Към днешна дата производствените ни процеси се управляват от интелигентни системи. Имаме технологични решения, които може да бъдат полезни и на други минни компании в бранша и които сме готови да споделим с наши колеги. Дигитализацията и автоматизацията в „Елаците-Мед“ е обхванала голяма част от производствените ни процеси. В светлината на непрекъснато намаляващите съдържания на металите в рудата тя е ключова за бъдещото развитие на минния комплекс и това е пътят да се осигури дългосрочно заетост на местните хора в общините, на чиято територия осъществяваме основната си дейност – Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица и Челопеч.

Да поговорим за изкуствения интелект в минната индустрия. Заплаха ли е за работещите, или дава нови възможности за развитие на миннодобивния бизнес?

Вече има работещи решения с прилагане на изкуствен интелект в минната индустрия. Има минни самосвали, управлявани от офис, такива, които се управляват от изкуствен интелект и само се контролират от оператор. Товаренето и сондирането също са възможни с машини без оператор. Това е бъдещето и не виждам заплаха в тази технология, а по-скоро ползи – повишаване на безопасността на работещите в рудниците особено там, където условията за работа са по-трудни, повишаване на ефективността. В „Елаците-Мед“ все още не използваме машини без оператори, но имаме изкуствен интелект в наши системи от години. Сега разглеждаме възможностите за виртуални обучения на служители, където в безопасна среда, в зала, те ще бъдат поставени в рискови ситуации, изработени и програмирани от изкуствен интелект.

На фестивала „Ало, Космос 3.0! Говори България!“ представихте новия безпилотен самолет на компанията Wingtra Gen II. Как тази иновативна технология подпомага производствения процес във вашето предприятие?

Безпилотната летателна система WingtraOne Gen II е създадена от швейцарски студенти с помощта на индустрията. Апаратът дава възможност за постоянно поддържане на цялостен актуален, точен и подробен 3D модел на повърхността на рудника, насипищата, депата, както и бързото изготвяне от нашите специалисти на оперативни модели на взривени полета, инфраструктурни обекти и др. Методът на въздушна фотограметрия с безпилотната летателна система замества, без да изключва, конвенционалните методи на маркшайдерско заснемане, а получените модели са много подробни и точни. В същото време дава възможност за кратко време да се извърши заснемане на големи площи, което облекчава полевата работа на маркшайдерите. Ефективното използване на моделите от заснемането дава възможност за надеждно и точно проектиране на минните работи, за дългосрочното, както и за краткосрочното минно планиране и прецизен геоложки контрол на качеството на добиваната руда.

Полученият подробен 3D модел и ортофото снимка успешно се използва и за целите на геотехническата картировка на откосите на рудника.

Грижата за околната среда е едно от основните неща, които обществото следи в работата на една минна компания. Какви са инвестициите на „Елаците-Мед“ за  опазването на природата?

За 23 години, откакто дружеството е част от група ГЕОТЕХМИН,  са инвестирани десетки милиони левове в опазване на околната среда.

Водата е от основно значение за живота на хората, природата и икономиката и отговорното отношение към опазването на този ресурс е изведено като приоритет. Тази отговорност е ясно показана през годините чрез последователното изпълнение на проекти и мероприятия, заложени в Програмата за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“. Сред тях е управлението на водните потоци с цел ограничаване на достъпа на чисти води до зоната на минни дейности. То включва доизграждане на системата от минни изработки, чрез които се управляват водните потоци. Пречистването на отпадъчните води на рудник „Елаците“ днес се извършва в две пречиствателни станции. В процес сме на изграждане на трета пречиствателна станция по модерна технология за третиране на отпадъчни води на рудника.

Осъществяваме непрекъснат мониторинг на въздух, води и почви в района на дейността ни.

В областта на рекултивацията прилагаме подход, съобразен с най-добрите практики в ЕС, като целта е терените да се върнат във вид, максимално близък до естествените природни местообитания. От 2011 г. до сега са възстановени над 300 дка от Източното насипище на рудника и около 350 дка от хвостохранилище „Бенковски-2“. Оставащите за рекултивация площи ще бъдат изпълнени съгласно разработения проект за рекултивация.

Ръководството на „Елаците-Мед“ АД работи за устойчивото развитие на минния комплекс,  с отговорно отношение към околната среда и с грижа за хората.

Зелената трансформация на индустрията не може да бъде реализирана без ключова суровина като медта, но тя е изчерпаем ресурс, а за съжаление, в България рудите не са толкова богати. Как новите технологии влияят на ефективността на производството и ако приемем, че максималното оползотворяване на ресурсите е първа стъпка към кръговата икономика, какво предстои в тази посока пред компанията?

Разработваме находище с много ниско съдържание на мед в сравнение с останалите в света. Има само една компания в световен мащаб – в Швеция, която разработва находище на мед с по-ниско съдържание от нашето, но със значително по-високо съдържание на злато. Ако не се стремим да прилагаме модерни високоефективни  технологии, ние няма да може да гарантираме устойчивост на производството. Нашите усилия са насочени към максимално оползотворяване на природните ресурси, които са ни предоставени. Един от примерите за това е реализираният голям инвестиционен проект в Обогатителния комплекс в цех „Мелнично-флотационен“, където през 2021 г. бе монтиран нов мелничен агрегат. С въвеждането му в експлоатация се дава възможност за ефективна преработка на руди с по-ниско съдържание на мед, което означава още по-оптимално оползотворяване на природния ресурс и създаване на възможност за удължаване на проектния живот на рудника и предприятието.

Друг важен „зелен“ проект е мобилният комплекс за производство на фракциониран инертен материал Triman, чрез който се потвърждава нашата политика за кръгова икономика и намаляване на количествата минен отпадък от добива. Проектът позволява екологосъобразно преработване и оползотворяване на скалния материал (откривка), реализиран при добива на медно-порфирни руди, да се превърне в строителни материали, а да не се депонира като отпадък. Тези материали отговарят на всички изисквания на европейските и българските стандарти и са сертифицирани по Система 2+ по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011.

Съоръжението, чрез което се оползотворява природен ресурс (откривка), е един от начините за постигане на по-нисък отпечатък за околната среда от дейността на „Елаците-Мед“ наред с автоматизацията, инвестициите в нова минна техника, ефективното оползотворяване на енергийните източници и други.

По-малко отпадъци означава по-малко въглеродни емисии и повече суровини за бъдещето и следващите поколения. На територията на „Елаците-Мед“ АД функционира модерна система за събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци, които се предават за рециклиране. На производствената площадка на Рудодобивния комплекс е изградена площадка, на която се събират и обработват метални, производствени, битови и строителни отпадъци, като са създадени условия да се третират повече от 40 вида отпадъци. Предстои в следващите месеци пускането в експлоатация и на такава площадка на територията на Обогатителния комплекс. С въвеждането на комплексните площадки се подобрява организацията по събиране и временно съхранение на отпадъците, като се предотвратява смесването на различни по вид отпадъци с всички негативни последствия от това.

Устойчивото развитие е норма в икономиката и в тази връзка минните компании отдавна покриват най-високите стандарти. Какъв е приносът на „Елаците-Мед“ и на сектора като цяло към социално-икономическото развитие на общините, където работят дружествата от рудодобива, и към местните общности?

Благодарение на дългогодишната си и успешна история работните места, високите доходи на нашите работници и служители и направените инвестиции компанията има устойчив принос за качеството на живот в общините, на чиито територия работи.

„Елаците-Мед“ е най-големият работодател в Средногорието и Етрополе с над 2000 заети. Над 83% от всички работници в компанията са от района на Средногорието и Етрополе. По данни на Института за пазарна икономика малките населени места с добре развита добивна или свързана с нея преработваща индустрия са в челните места по заплащане на труда.

Възнагражденията в „Елаците-Мед“ АД са чувствително по-високи от средните за района на Средногорието и Етрополе и въобще за София област. Например по данни на Института за пазарна икономика средната работна заплата в „Елаците-Мед“ АД е с 55% по-висока от средната заплата за наетите в София област, както и с 16% по-висока от средната за района на Средногорието и Етрополе. Средната заплата в „Елаците-Мед“ АД изпреварва със 115% средната заплата на наетите на територията на община Етрополе.

С доходите на нашите служители и благодарение на много добрите пенсии на нашите пенсионери, които са били осигурявани на пълните осигуровки, ние допринасяме и за повишаването на потреблението в тези общини.

За нас като компания с дългогодишна успешна история устойчивото развитие е много важно. „Елаците-Мед“ и другите компании от Група ГЕОТЕХМИН следваме политика на социална ангажираност, като си поставяме цели, свързани със  социално-икономическото развитие на общините, в които работим.

Плащанията от „Елаците-Мед“ АД към общините в концесионната площ формират голяма част от собствените им приходи. Ние инвестираме допълнителен финансов и времеви ресурс и участваме, подкрепяме социално значими проекти в община Етрополе и общините от Средногорието. 

Отскоро сте председател на Българската минно-геоложка камара. Какви са предизвикателствата пред миннодобивната индустрия на страната и каква е визията Ви за развитие на бранша в средносрочен и дългосрочен план?

България е страна с традиции в добива на полезни изкопаеми и е сред малкото държави в ЕС, които имат добре развита добивна промишленост. Ние сме на трето място по добив на мед в ЕС и на четвърто – в Европа. Това е голямо предимство във времето на Зелената сделка, която изисква именно по-голям добив на цветни и редки метали. ЕС подготвя специална директива за стратегическите суровини с цел ускоряването на инвестиции в този отрасъл и решително съкращаване на сроковете за различните разрешителни в сектора. ЕС трябва да положи необходимите усилия, за да може да бъде относително самостоятелен, защото разделенията в глобалната икономика ясно се виждат.

Ето защо ние трябва пълноценно да използваме наличните си ресурси, а за това е необходим баланс между добивната индустрия и защита на природата. Това означава също да разчитаме на научните постижения за гарантиране чистотата на индустрията, а не да робуваме на фалшиви представи и страхове, да не се допуска истерия в обществото във връзка с индустрията.

Българското правителство също трябва да възприеме нов подход към индустрията, като не гледа на нея само от фискален аспект, а и от инвестиционен: как да създаде подходящите условия за привличане на  повече инвеститори в сектора.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ