Индустрията в числа

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 05 September 2023 09:49 >
Индустрията в числа
Общият добив на полезни изкопаеми през 2022 г., по данни на Министерството на енергетиката, е 126,6 млн. тона и бележи ръст от 8% спрямо предходната година. Това е най-високото ниво през последното десетилетие, затвърждавайки тенденцията на растеж в сектора. 

Най-съществен е ръстът на въгледобива (лигнитни въглища), с 28% спрямо 2021 г., достигайки обем от 35,7 млн. т. И ако тук може да се говори по-скоро за еднократен ефект заради рязкото пренастройване на енергийните системи на Европа заради войната на Русия срещу Украйна, то при рудодобива със сигурност става въпрос за тенденция, свързана с развитието на технологиите. Там увеличението е с 13%, или общо 41 млн. т., което се дължи на по-големия добив на медни руди през 2022 г. Добивът на индустриални минерали отчита ръст с 9%, достигайки 14 млн. тона.

Общата нетна стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от сектор Добивна промишленост през 2022 г., по предварителни изчисления на Българската минно-геоложка камара, е в размер на близо 4,2 млрд. лева, като бележи ръст от 13% спрямо 2021 г. и достига най-високото си ниво за последните десет години. Това се дължи на няколко фактора, сред които ръстът на добитите количества, особено във въгледобива и рудодобива, както и на по-високите цени на неметалните материали и суровини.

През 2022 г., по данни на Министерството на енергетиката, интензитетът на външната търговия с минерални суровини се увеличава значително както по отношение на износа, така и на вноса. Продуктите на минерално-суровинната индустрия през този период формират общо над 7 млрд. евро износ, като се отчита сериозен ръст (134%) на този показател. Той идва най-вече от значителното увеличение при горивата, които заемат най-съществен дял (70%) от общото количество на изнесени стоки за сектора. Вносът през 2022 г. също нараства значително, достигайки двоен размер в сравнение с нивото си от предходната година, или 12,2 млрд. евро. Основният ръст (139%) се отчита отново при горивата, които са с най-съществен дял във външната търговия с минерални суровини. 

През 2022 г. приходите за държавата от концесионни възнаграждения са в размер на 130 млн. лв., което е с 14% повече в сравнение с предходната година. Ръстът се дължи на по-големите плащания, свързани с добива на енергийни суровини и на метални полезни изкопаеми. 

Средносписъчният брой на наетите лица в добивната промишленост през 2022 г., по предварителни данни на НСИ, е 19 102 души, което е спад от 3% в сравнение с предходната година. Причината е в тенденцията за намаляване на заетите във въгледобива (общо 33% за последните 10 г.). Броят на работещите в рудодобива и добива на неметални полезни изкопаеми е сравнително постоянен, макар и там да се отчита известен спад през последните години, в резултат от въвеждането на нови и модерни технологии, които изискват по-малко ангажиране на човешки ресурс в производствения процес. Произведената продукция на един нает в сектора обаче расте, като тя е значително по-висока от средното за целия индустриален сектор.Средната годишна заплата на заетите в отрасъла през 2022 г., по предварителни данни на НСИ, е 28 488 лв., като увеличението спрямо 2020 г. е с 10%. Заплащането в бранша се запазва високо – 40% над средното за страната, и е на четвърто място от икономическите дейности след IT сектора, финансите и енергетиката. Тенденцията при този показател за отрасъла през годините е към трайно увеличение, което показва устойчивост на доходите и сигурност на заетите в минерално-суровинната индустрия.
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ