Как климатът променя счетоводството

Продължаваме темата за оповестяване на климатичните рискове в корпоративното докладване според инициативата TCFD

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 16 August 2021 09:47 >
Как климатът променя счетоводството
Източник: Личен архив
Силвия Пенева
Текстът е публикуван в бр. 5 на сп. Business Global

Силвия Пенева*

Как компаниите да предоставят всеобхватно разбиране на рисковете и възможностите, свързани с климатичните промени, при оповестяването на корпоративната информация – темата, развита в препоръките на Работната група по финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures), разгледахме подробно в миналия брой на списание BGlobal. В този ще насочим вниманието на финансовия мениджмънт и счетоводителите конкретно към препоръките на TCFD относно годишното счетоводно отчитане и финансовите отчети.

Рамковата концепция на работната група има за цел да постигне еднакво и съпоставимо представяне на информация, свързана с климата. Оповестяването на предположенията, направени от дадено дружество при оценяването на рисковете и възможностите в управлението, стратегията, управлението на риска и показателите/целите, следва да бъде съобразено с изискванията на инвеститорите към тази информация. В модела на работната група се подчертава, че свързаните с климата рискове и възможности могат да засегнат приходите и разходите на дадено дружество, паричните потоци, активите и пасивите и финансирането. Следователно може да е необходимо допълнително оповестяване или бележки (пояснения) към отчетите; и те могат да варират значително в зависимост от дружеството и неговия бизнес. 

Възможно е също така да има изисквания за оповестяване на информация съгласно законови разпоредби, които да включват допълнителна информация в годишните отчети. Например от дружествата в Швейцария се изисква да изготвят доклад на ръководството съгласно Кодекса на задълженията (СО), който да обясни въздействието на изменението на климата върху дейността, ако това се счита за съществено.

1) Справяне с несигурността

Налице е значителна несигурност относно предположенията за това докъде ще се повишат глобалните температури и какво въздействие ще окажат различните сценарии за изменението на климата върху бизнес операциите. В съответствие с изискванията на инвеститорите и надзорните органи за прозрачност работната група препоръчва оповестяването на тези предположения в годишния отчет да бъде ясно, балансирано и разбираемо. Те трябва да бъдат оправдани и съвместими със следните области:

•           Стратегия, управление на риска и оповестяване на бизнес модела

•           Ангажиментите, поети от дружеството към инвеститорите и други заинтересовани страни 

•           Държавни споразумения, които засягат дружеството, като например Парижката спогодба, която има за цел да ограничи средното покачване на глобалните температури под 2о С.

2) Принцип на действащо предприятие

При изготвянето на годишния отчет от дружествата се изисква да оценят способността си да продължат своята дейност. При тази преценка трябва да се вземе предвид цялата налична информация към момента на съставяне на годишните финансови отчети или тяхното одобрение, като това следва да включва цялата свързана с климата информация, която може да окаже влияние върху принципа на действащо предприятие, например бюджетите и прогнозите.

3) Оценяване на нефинансови активи

Промените, предизвикани от изменението на климата, могат да показват, че даден актив престава да бъде наличен, или  става неизползваем за конкретната дейност, или трябва да бъде заменен по-рано от очакваното. Тези фактори оказват влияние върху полезния живот на актива съгласно МСФО. 

Ако даден актив се оценява по справедлива стойност, като се използва подходът на доходите, свързаната с климата несигурност може например да доведе до промени в приблизителните оценки на паричните потоци или до промени в оценката на рисковете, свързани с постигането на тези парични потоци. Може да се наложи да се вземат предвид и повишените разходи за ресурси, производство, застраховка и спазване на новите насоки или закони. Рисковете, свързани с изменението на климата, могат също да се отразят на рисковата премия в дисконтовата норма. За активите, които се оценяват по справедлива стойност, използвайки пазарния подход, дружествата трябва да проверят дали може да е необходима корекция на цените или сделките, посочени за сравнимо дружество, за да се отрази по-висок или по-малък риск от изменението на климата.

4) Оценяване на финансови активи

Свързаните с климата събития, като наводнения и урагани, могат да доведат до прекъсване на дейността или до необходимост от обезценка на активи, което засяга кредитоспособността на дружествата като кредитополучатели. Политическите и регулаторните промени, прилагани в борбата с изменението на климата, също биха могли да имат отрицателно въздействие върху кредитоспособността в засегнатите сектори и държави. При оценката на очакваното неизпълнение на плащания възниква голям брой възможни отрицателни бъдещи сценарии, засягащи както вероятността кредитополучателите да останат платежоспособни, така и размера на загубите за заемодателя в случай на неизпълнение.

5) Провизии, условни задължения и обременителни договори

Скоростта и мащабът на изменение на климата, както и политическите и регулаторните мерки от страна на правителствата в отговорq биха могли да засегнат признаването, оценяването и оповестяването на провизии, условни задължения и обременителни договори по следните начини:

•           Необходимостта от създаване на допълнителни разпоредби за нови или съществуващи задължения, които вече се считат за вероятни. Те биха могли да се отнасят например до глоби за дейности, които са вредни за околната среда, или за неизпълнение на целите в областта на климата.

•           Даден актив може да бъде изведен от експлоатация по-рано, така че изходящите парични потоци за задължения, свързани с извеждането от експлоатация, да се реализират по-рано от планираното.

•           Нови условни задължения или съществуващи условни задължения, които преди това са били оценени като малко вероятни, вече може да се наложи да бъдат оповестени.

•           Паричните потоци и дисконтовите ставки, използвани при измерването на провизиите, трябва да отразяват рисковете и несигурността от изменението на климата.

•           Ако разходите за изпълнение на договор се увеличат или ползата от изпълнението на договора се намали, те могат да станат обременяващи договори.

6) Пенсионни задължения 

Съгласно МСС 19 "Доходи на заети лица" трябва да се вземат предвид всички съществени финансови рискове при оценяването на пенсионните задължения. Това включва как би могло да се промени финансирането на пенсионен фонд поради рискове, свързани с изменението на климата, и да се отрази на плащанията на вноските на работодателите. Демографските допускания и показателите на инвестиционния портфейл могат да варират при различните сценарии за изменение на климата, като се засяга оценяването на активите и пасивите на пенсионните схеми. Освен това, предвид потенциала за по-голяма волатилност, по-вероятно е лицата, отговорни за инвестициите в пенсионни фондове, да се опитат да балансират своите портфейли и да коригират своите стратегии за инвестиции и хеджиране с оглед на минимизиране на рисковете. Във всеки случай информацията във финансовите отчети следва да обяснява рисковете, свързани с плановете за дефинирани доходи.

7) Възстановяване на отсрочени данъчни активи

При определянето на възстановимостта на отсрочените данъчни активи предположенията, прилагани при прогнозиране на бъдещите облагаеми печалби, следва да бъдат съобразени с предположенията, които са в основата на други прогнози за печалби, използвани при изготвянето на финансовите отчети. Тези предположения могат в значителна степен да бъдат засегнати от изменението на климата.

8) Нови такси или данъци

Могат да бъдат въведени нови такси или данъци, за да се насърчи преходът към нисковъглеродна икономика. Налозите трябва да се отчитат в съответствие с КРМСФО 21 "Налози", ако задължението се урежда от закона. Всички данъчни ефекти трябва да се отчитат в съответствие с МСС 12 „Данъци върху дохода“. 

9) Схеми за стимулиране 

Дружествата могат да въведат схеми за стимулиране на управлението, които да насърчават прехода към нисковъглеродна икономика. Такива програми могат да попадат в обхвата на  МСС 19 "Доходи на наети лица" или МСФО 2 "Плащане на базата на акции", в зависимост от естеството на ползите. Тези схеми за стимулиране обикновено следва да се третират като всяка друга преценка или актюерско предположение за доходите на заети лица съгласно МСС 19 или като условие, свързано с изпълнението на плащанията на базата на акции съгласно МСФО 2.

10) Оповестяване на значими предположения и преценки

Ако предположенията за въздействието на изменението на климата са свързани със значителен риск, което означава, че възможна промяна в предположенията може да доведе до съществена корекция на активите или пасивите през следващата финансова година, трябва да се направи оповестяване на естеството на предположенията съгласно МСС 1 "Представяне на финансови отчети". Освен това следва да се оповестява достатъчно информация, за да може читателите на финансовите отчети да разберат чувствителността на активите и пасивите към евентуалните промени в предположенията.

В заключение, трябва да се има предвид, че в по-голяма или по-малка степен рисковете и несигурността, произтичащи от промените в климата, вероятно ще се отразят върху финансовите отчети на всички дружества и е добре те да бъдат подготвени за това. Оповестяването на корпоративна информация, свързана с климатичните промени, която обхваща управлението, стратегията, управлението на рисковете, става все по-присъщо на дружествата. Това, което все още е ново за тях и представлява най-голямото предизвикателство, е как количествено да определят и оповестят финансовия ефект на климатичните промени, и по-конкретно – кое е съществено от гледна точка на финансовото отчитане.

* Силвия Пенева е управляващ съдружник на „Делойт“ в България 
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ