Форсмажор и непреодолима сила: българският бизнес в условията на Covid-19

Тепърва ще бъде установена съдебна практика, но законодателството дава насоки

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 20 March 2020 18:51 >
Форсмажор и непреодолима сила: българският бизнес в условията на Covid-19
Източник: Shutterstock
Пандемията с коноварируса, въвеждането на извънредно положение в България и затварянето на граници поставят бизнеса пред сериозни предизвикателства. Спазването на мерките на правителствата за овладяване на кризата водят и до забавяне и неизпълнение на широк спектър от търговските отношения. Юристи от адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко." обясняват някои съображения за непреодолимата сила (форсмажор) и стопанската непоносимост по българското право в контекста на текущата ситуация.

Непреодолима сила

Непреодолимата сила, известна още като форсмажор (force majeure) е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което прави изпълнението на договора обективно невъзможно докато трае това събитие. Актове на държавни органи, като например заповедите на Министерството на здравеопазването, могат да се приемат за „непредотвратимо събитие“, тъй като спазването им е задължително.

Въпросът обаче дали тези актове са довели до невъзможност да се изпълни конкретен договор трябва да се прецени във всеки отделен случай. Тази преценка се прави въз основа на съдържанието на задълженията на страните по договора и отражението на наложените мерки върху възможността за изпълнение на тези задължения.

Непреодолимата сила по българското право е основание временно да се спре изпълнението на договора, ако той е с продължително или периодично изпълнение.

Като примери за такива договори могат да се посочат договори за наем на обекти, чиято работа е преустановена в резултат от извънредните мерки; договори за периодични доставки, чието изпълнение е невъзможно заради наложени мерки и т.н.

Ако естеството на договора е такова, че поради форсмажорните обстоятелства кредиторът вече няма интерес от изпълнението му, договорът може да бъде прекратен. Класически пример за такива договори са тези, при които изпълнението се дължи в точно определен ден, час или срок (като задължения, свързани с предварително организирани събития). При тези договори невъзможността да се изпълни в точно определения момент се приравнява на пълна невъзможност за изпълнение. Поначало този вид договори се прекратяват по право с настъпването на форсмажорните обстоятелства.

Възможно е обаче и при други видове договори интересът на кредитора от изпълнението да отпадне поради продължителността на форсмажорните обстоятелства. Например ако кредиторът се нуждае от доставка на суровина, за да изпълни на свой ред задължение към трето лице в уговорен срок, кредиторът може да няма интерес от късното получаване на суровината, тъй като би изпаднал в забава към третото лице. При отпадане на интереса на кредитора всяка от страните би могла да прекрати договора със съответното уведомление до другата страна.
1 2 3
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ