Как ни въздействат отрицателните лихви

Ефектите от тези политики засягат всички нас, като започнем от населението със спестявания в банки и стигнем до пенсионни фондове, търговски банки и други по-големи инвеститори

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 23 November 2019 16:26 >
Как ни въздействат отрицателните лихви
ЕФЕКТИ: Отрицателните лихви се отразяват на всички – от обикновените вложители до големите инвеститори
Десислава Николова, „Моите пари“Времената, в които живеем, са интересни и представляват обект за анализ на много макроикономисти и финансисти. Интересни са преди всичко заради ефектите, които предизвикват политиките на централните банки, съпроводени с въвеждане на отрицателни лихви. Те, най-общо казано, представляват ликвидни улеснения, чиято цел е да стимулират икономиките. 


Всеки един от вас ще каже: „Това е сложна материя и не е нужно да го знам!“. Да, но не е съвсем така, защото всъщност ефектите, които тези политики предизвикват, засягат всички нас, като започнем от населението със спестявания в банки и стигнем до пенсионни фондове, взаимни фондове и други по-големи инвеститори. Накратко тези ефекти касаят всички – от обикновените вложители до големите инвеститори. По линия на финансовите пазари тази политика директно се отразява върху реализираната доходност на тези институции и мениджърите им в момента са изправени пред големи предизвикателства, за да успеят да осигурят доход за инвеститорите и в същото време да реализират печалба от дейността си. Ситуацията е още по-сложна и непосилна, когато държавата чрез законов или подзаконов нормативен акт ограничава вида на активите, в който може да инвестира определен бизнес. Пример за такова ограничение са инвестициите в ценни книжа на Универсалните пенсионни фондове, с цел гарантиране сигурността на вложителите в тях. При търговските банки пък предизвикателството се явява под формата на свръхликвидност, което ги принуждава да управляват спестяванията (пасива) с нулеви или вече отрицателни лихви в някои европейски страни, от което страдат най-вече по-големите вложители. Евтиният ресурс и високата ликвидност от своя страна прави цената на кредитния ресурс по-ниска, отколкото би била при други обстоятелства. Конкуренцията между банките и апетитът към печалба също ги принуждават допълнително да понижават лихвените проценти.


Какъв трябва да е размерът 

на лихвата по кредит

Така си задаваме въпроса: „Какъв размер трябва да е лихвата по кредита?“. Лихвата се определя от цената на привлечения ресурс + рискова надбавка. Това се случи след влизането в сила на нов европейски регламент от 1.07.2018 г. , с който лихвеният индекс СОФИБОР преустанови своето съществуване. При нулева или отрицателна цена на привлечения ресурс можем да твърдим, че лихвата в момента се формира само и единствено от размера на рисковата премия. В даден момент обаче при неизменно понижаване на лихвите по заеми нараства опасността лихвеният процент да не отрази напълно (да е по-нисък) равнището на риск (кредитен, оперативен, пазарен, политически и др.), който би могъл да възникне. Търговските банки в България трябва да бъдат много предпазливи в това отношение, защото в условия на действащ валутен борд БНБ не може да бъде кредитор от последна инстанция. БНБ може да ги кредитира, но при определени условия (по изискванията на подзаконов нормативен акт). От друга страна, онези, които вземат кредити в момента, рядко си дават сметка, че лихвеният процент в договора им може да се промени. Банките имат това право и със сигурност ще го използват, когато цената на ресурса, който използват, нарасне (с изключение на кредитите с фиксиран лихвен процент).

Отрицателните лихви 

в теорията на финансите

Често се случва да ми задават въпроса: „Нормална и естествена ли е тази среда на отрицателни лихви?“. Отговорът е много кратък и той е – НЕ! Не, защото лихвата е цена на парите. Това го учи всеки в начален курс по финанси. Лихвата представлява възнаграждение на този, който разполага с пари, за това, че отлага настоящо потребление (отказва се от текуща ликвидност), срещу което получава доход (лихва). В този ред на мисли отрицателната лихва наказва този, който разполага с пари в момента, защото той не получава доход от лихвата, а реализира загуба от нея. Накратко, на падежа той ще получи по-малка сума, отколкото е притежавал преди това. Така стигаме до ситуация, при която инвеститорите са изправени пред избор да инвестират в активи и ценни книжа, които ще им донесат малка бъдеща загуба.
1 2
Exit

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ